Umowy o pracę są jednymi z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Jednocześnie wynagrodzenie za pracę jest opodatkowane w Polsce różnymi podatkami. W tym artykule omówimy, jakie zasady obowiązują w przypadku opodatkowania wynagrodzenia za pracę podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest podatkiem, który nakłada się na niektóre umowy cywilnoprawne. W Polsce PCC reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kiedy umowa o pracę podlega opodatkowaniu PCC?

Umowa o pracę jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które mogą podlegać opodatkowaniu PCC. Opodatkowaniu podlega wartość świadczenia, czyli wynagrodzenie za pracę. Podatek PCC pobiera się w momencie zawarcia umowy.

Kiedy umowa o pracę nie podlega opodatkowaniu PCC?

Nie wszystkie umowy o pracę podlegają opodatkowaniu PCC. PCC nie pobiera się w przypadku umów o pracę zawartych:

 • z pracownikiem zatrudnionym w państwowej lub samorządowej
 • jednostce budżetowej lub jednostce organizacyjnej podlegającej kontroli organu władzy publicznej;
 • w ramach stosunku pracy z osobą bliską, np. małżonkiem, rodzeństwem, rodzicami, dziećmi;
 • w przypadku pracy tymczasowej, jeśli świadczenie zostało pobrane przez agencję pracy tymczasowej.

Jakie są stawki PCC dla umów o pracę?

Stawki PCC dla umów o pracę wynoszą:

 • 0% – w przypadku umów o pracę, których wartość nie przekracza 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • 2% – w przypadku umów o pracę, których wartość przekracza 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalana jest corocznie przez Radę Ministrów.

Jakie są koszty uzyskania przychodu?

Przy obliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia za pracę można odliczyć koszty uzyskania przychodu. Są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, np. koszty dojazdu do pracy, szkoleń zawodowych, zakupu narzędzi pracy.

Czy umowa o pracę zawsze musi być zawarta w formie pisemnej?

Nie, umowa o pracę może zostać zawarta także ustnie. Jednak zaleca się, aby umowa była zawarta w formie pisemnej w celu uniknięcia nieporozumień i sporów.

Jakie dokumenty muszą zostać złożone w urzędzie skarbowym?

Pracodawca musi złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. W deklaracji należy podać m.in. dane pracownika i wartość świadczenia.

Czy PCC dotyczy także umów o pracę zawartych za granicą?

Jeśli umowa o pracę została zawarta za granicą, należy sprawdzić, czy obowiązują tam podobne przepisy dotyczące PCC. W przypadku, gdy w kraju, w którym została zawarta umowa, obowiązują podobne przepisy, podatek PCC również może być pobierany.

Czy można uniknąć opodatkowania PCC przy zawieraniu umowy o pracę?

Nie, podatek PCC jest obowiązkowy i nie ma możliwości jego uniknięcia przy zawieraniu umowy o pracę.

Czy pracodawca musi odprowadzać podatek za pracownika?

Tak, pracodawca jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku PCC do urzędu skarbowego.

Jak rozliczać podatek od wynagrodzenia za pracę w deklaracji PIT?

Podatek PCC pobrany od wynagrodzenia za pracę należy wpisać do deklaracji PIT. W deklaracji należy również uwzględnić koszty uzyskania przychodu oraz inne dochody, np. z tytułu umowy o dzieło czy z działalności gospodarczej.

Jakie są konsekwencje niepłacenia podatku od umowy o pracę?

Niepłacenie podatku od umowy o pracę grozi sankcjami. Pracodawca może zostać ukarany mandatem lub karami grzywny. Ponadto, brak opłacenia podatku może skutkować odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania egzekucyjnego.

Jakie są różnice między PCC a podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

PCC i PIT to dwa różne podatki. PCC pobierany jest w momencie zawarcia umowy, natomiast PIT pobierany jest w formie zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę w trakcie trwania zatrudnienia. Ponadto, PIT jest obliczany od całkowitej kwoty dochodu, a PCC od wartości określonego świadczenia.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy opodatkowaniu wynagrodzenia za pracę?

Najczęstsze błędy popełniane przy opodatkowaniu wynagrodzenia za pracę to np. niewłaściwe określenie wartości świadczenia, błędne wprowadzenie danych pracownika do deklaracji lub brak uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu.

Czy PCC można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)?

Nie, PCC nie może być odliczony od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Są to dwa różne podatki, pobierane w różnych momentach i od różnych kwot.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy umowa o pracę podlega opodatkowaniu PCC? Umowa o pracę podlega opodatkowaniu PCC w momencie jej zawarcia.
 2. Jakie dokumenty muszą zostać złożone w urzędzie skarbowym? Pracodawca musi złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.
 3. Jakie są stawki PCC dla umów o pracę? Stawki PCC dla umów o pracę wynoszą 0% lub 2% w zależności od wartości świadczenia.
 4. Czy umowa o pracę zawsze musi być zawarta w formie pisemnej? Nie, umowa o pracę może być zawarta również ustnie, jednak zaleca się jej zawarcie w formie pisemnej.
 5. Czy PCC można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)? Nie, PCC nie może być odliczony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest obowiązkowym podatkiem, który pobierany jest w momencie zawarcia umowy o pracę. Stawki podatku zależą od wartości świadczenia i wynoszą 0% lub 2%. Przy obliczaniu podatku można uwzględnić koszty uzyskania przychodu. W przypadku niepłacenia podatku grożą sankcje finansowe. PCC różni się od podatku dochodowego od osób fizycznych, który pobierany jest w trakcie trwania zatrudnienia.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.geostrefa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here